Polityka prywatności i plików cookie

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych jest szczególnie wysokim priorytetem dla zarządzania hotelem Vila Baleira Resort. Korzystanie ze stron internetowych hotelu Vila Baleira Resort jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług biznesowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi zawsze być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ochroną dane właściwe dla danego kraju, przepisy obowiązujące w hotelu Vila Baleira Resort. Poprzez to oświadczenie o ochronie danych nasza firma chciałaby poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych o swoich prawach.

Jako administrator, Hotel Vila Baleira Resort wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Internetowe transmisje danych mogą jednak zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu wszystkie osoby, których dane dotyczą, mogą przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. przez telefon.

1. Definicje
Oświadczenie o ochronie danych w hotelu Vila Baleira Resort opiera się na warunkach zastosowanych przez europejskiego prawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych musi być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, najpierw chcielibyśmy wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:
a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej określonych czynników fizjognomicznych, fizjologia i tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

b) Posiadacz dwóch kości
Przez posiadacza danych rozumie się każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę, której dane osobowe przetwarzane są przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one zautomatyzowane, takie jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, struktura, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie przez przekaz, ujawnienie lub w inny sposób dostępne, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

D) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profil
Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobiste preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

G) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie
Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub we współpracy z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego traktowania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator danych lub szczegółowe kryteria ich wyznaczania mogą zostać określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

h) Procesor
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

i) pojemnik
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, w odniesieniu do którego ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy są to osoby trzecie, czy nie. Jednak organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawodawstwem Unii lub ustawodawstwa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, zgodnie z celami przetwarzania.

j) Strony trzecie
Osobą trzecią jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania dane osobiste.

K) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dowolna dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna wskazówka woli osoby, której dane dotyczą, poprzez którą oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących Ona.

2. Nazwa i adres kontrolera
Administrator danych do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych to:

Hotel Vila Baleira Resort
Adres: Sitio do Cabeço da Ponta - Apartado 243 9400 - 909 Porto Santo - Madera Portugalia
Telefon: +351 291 980 800
E-mail: [email chroniony]
Strona internetowa: www.vilabaleira.com

3. Ciastka
Witryny hotelu Vila Baleira Resort używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów internetowych używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony i serwery internetowe można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom internetowym odróżnienie poszczególnych przeglądarek od tematyki innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Hotel Vila Baleira Resort może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia pliku cookie.
Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można optymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, na przykład wykorzystującej pliki cookie, nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, ponieważ jest to przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie z koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednią konfigurację używanej przeglądarki internetowej, dzięki czemu może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie danych i informacji ogólnych
Strona internetowa hotelu Vila Baleira Resort gromadzi szereg danych i ogólne informacje, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskują dostęp do strony internetowej. Te dane i informacje ogólne są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) rodzaje używanych przeglądarek i wersji, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera na naszą stronę internetową (tzw. Strony odsyłające), ( 4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres internetowy (adres IP), (7) dostawca dostępu do Internetu dla systemu dostępu i (8) wszelkie inne dane oraz informacje, które można wykorzystać w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych danych i informacji ogólnych, Hotel Vila Baleira Resort nie wyciąga żadnych wniosków na temat danych. Przeciwnie, informacje te są niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów technologicznych. informacje i technologie na stronie internetowej oraz (4) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Hotel Vila Baleira Resort analizuje dane i informacje zbierane anonimowo, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszej firmy oraz zagwarantowania doskonałego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę fizyczną.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej
Posiadacz danych ma możliwość rejestracji na stronie internetowej administratora danych ze wskazaniem danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane administratorowi, decyduje odpowiedni użytkownik rejestru. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora i do własnych celów. Administrator może zażądać przeniesienia do jednego lub większej liczby procesorów (na przykład usługi zamawiania), która również wykorzystuje dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora przechowywany jest również adres IP - przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywany przez osobę, której dane dotyczą - data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle i jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do ochrony administratora. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekazanie spełnia cel postępowania karnego.
Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym wskazaniem danych osobowych, ma na celu umożliwić osobie odpowiedzialnej za przesyłanie oferowanie treści lub usług osoby, której dane dotyczą, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danego podmiotu.

Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe określone podczas rejestracji lub zostać całkowicie wykluczone z zestawu danych administratora.

Administrator musi w każdej chwili przekazać, na żądanie, każdej zainteresowanej osobie informacje na temat danych osobowych przechowywanych przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto administrator danych musi poprawić lub usunąć dane osobowe na wniosek lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją prawne obowiązki przechowywania. Wszyscy pracownicy administratora są w tym względzie dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Subskrypcja naszych biuletynów
Na stronie internetowej hotelu Vila Baleira Resort użytkownicy mogą zapisać się do newslettera naszej firmy. Formularz biuletynu wykorzystywany w tym celu określa, jakie dane osobowe są przekazywane, a także kiedy biuletyn jest wymagany od administratora.

Hotel Vila Baleira Resort regularnie informuje klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o ofertach biznesowych. Biuletyn firmy może zostać odebrany przez osobę, której dane dotyczą, tylko jeśli (1) osoba, której dane dotyczą, ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się, aby wysłać biuletyny. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez podmiot po raz pierwszy w celu przesłania biuletynów informacyjnych z przyczyn prawnych w ramach procedury podwójnego potwierdzenia. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jest upoważniony do otrzymywania biuletynu. Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy ochronie prawnej administratora.

Dane osobowe gromadzone w ramach rejestracji w biuletynie będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani za pośrednictwem poczty e-mail, o ile jest to konieczne do działania danej usługi biuletynu lub rejestracji, tak jak ma to miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub przypadek zmiany okoliczności technicznych. Dane osobowe gromadzone przez serwis newslettera nie będą przekazywane stronom trzecim.

Subskrypcja naszego biuletynu może zostać w dowolnym momencie zakończona przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, podana przez osobę, której dane dotyczą, do wysyłania biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody odpowiedni link znajduje się w każdym biuletynie. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub w inny sposób przekazać go administratorowi.

7. Śledzenie biuletynu
Biuletyn hotelu Vila Baleira Resort zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić nagrywanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną analizę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego hotel Vila Baleira Resort może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki w wiadomości e-mail zostały „wywołane” przez osoby, których dane dotyczą.

Te dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora, w celu optymalizacji wysyłania biuletynu, a także w celu dalszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do interesów osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie odwołać odpowiednią deklarację zgody wydaną w drodze procedury podwójnego potwierdzenia. Po cofnięciu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Hotel Vila Baleira Resort automatycznie uznaje wycofanie się z otrzymania newslettera za odwołanie.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej
Strona internetowa hotelu Vila Baleira Resort zawiera informacje, które pozwalają na szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Te dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator danych będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub, w zakresie, w jakim przyznaje to ustawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, do których kontroler jest przedmiotem.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawa podmiotu danych
• A) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora potwierdzenia, że ​​dane osobowe, które jej dotyczą, są lub nie są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

B) Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji na temat przechowywanych przez nich danych osobowych oraz ich kopii. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:
• cele przetwarzania;
• kategorie odnośnych danych osobowych;
• odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
• w miarę możliwości, oczekiwany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria zastosowane do ustalenia tego okresu;
• istnienie prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych przez administratora lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do osoby, której dane dotyczą, lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
• istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
• gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich pochodzenia;
• istnienie zautomatyzowanych decyzji, w tym definicji profili, o których mowa w art. 1 ust. 4 i 22 RODO, a przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje na temat danej logiki, a także znaczenie i oczekiwane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, osoba, której dane dotyczą, będzie miała prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

C) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo podać niekompletne dane osobowe, w tym poprzez dodatkowe oświadczenie.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

D) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych jej dotyczących bez zbędnej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, w którym: mają zastosowanie aspekty, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
• Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
• Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. a) ), RODO i gdy nie ma innej podstawy do przetwarzania.
• Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
• Dane osobowe były przetwarzane nielegalnie.
• Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub ustawodawstwa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
• Dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Hotel Vila Baleira Resort, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik hotelu Vila Baleira Resort musi natychmiast upewnić się, że prośba o usunięcie została natychmiast spełniona.

Jeżeli administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i zgodnie z art. 17 ust. 1 jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, administrator danych, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia , podejmie uzasadnione kroki, w tym środki techniczne w celu poinformowania innych. Administratorzy przetwarzający dane osobowe wymagane przez osobę, której dane dotyczą, usuwają ze strony tych administratorów wszelkie łącza, kopie lub replikacje tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik hotelu Vila Baleira Resort zapewni niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.
• e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji:
• Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres, który pozwala administratorowi zweryfikować dokładność danych osobowych.
• Przetwarzanie jest nielegalne, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystania.
• Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez posiadacza danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
• Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne w stosunku do przyczyn osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Hotel Vila Baleira Resort, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik hotelu Vila Baleira Resort zorganizuje ograniczenie przetwarzania.
• e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji:
• Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres, który pozwala administratorowi zweryfikować dokładność danych osobowych.
• Przetwarzanie jest nielegalne, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystania.
• Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez posiadacza danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
• Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne w stosunku do przyczyn osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Hotel Vila Baleira Resort, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik hotelu Vila Baleira Resort zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przesyłania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne a kiedy to zrobisz. niekorzystnie wpływają na prawa i wolności innych osób.

Aby ubiegać się o prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem hotelu Vila Baleira Resort.

G) Prawo do konkurowania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, które przyznał prawodawca europejski, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w związku z przetwarzaniem danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 6 lit. e) lub f) Nr 1 RODO. Dotyczy to również tworzenia profili na podstawie tych przepisów.

Hotel Vila Baleira Resort przestanie przetwarzać dane osobowe w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie przedstawić uzasadnione powody przetwarzania, które naruszają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony danych . roszczenia prawne.

Jeżeli Hotel Vila Baleira Resort przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych związanych z tym marketingiem. Dotyczy to profilu w zakresie, w jakim jest on związany z tym marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się Hotelowi Vila Baleira Resort w celu przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Hotel Vila Baleira Resort nie będzie już przetwarzał danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych związanych z ich wykorzystaniem przez Hotel Vila Baleira Resort do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych warunki artykułu. 89 ust. 1 RODO, chyba że leczenie jest konieczne do wykonania zadania wykonanego ze względu na interes publiczny.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem hotelu Vila Baleira Resort. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma swobodę, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, do korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, zgodnie z którym ustawodawca europejski nie jest przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym definicji profili, która ma na nie skutki prawne lub która w równym stopniu na nie wpływa, podczas gdy decyzja (1) ) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) nie jest dozwolony przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot danych, a także odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawa i wolności podmiotu danych oraz uzasadnione interesy lub (3) nie są oparte na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Hotel Vila Baleira Resort musi wprowadzić środki odpowiednie do ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnionych interesów, a przynajmniej prawa do uzyskania interwencji administratora przez administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem indywidualnych decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem hotelu Vila Baleira Resort.
i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, będzie miała prawo, zgodnie z prawem europejskim, do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem hotelu Vila Baleira Resort.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka
Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która ogólnie pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w wirtualnej przestrzeni. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub pozwalająca społeczności internetowej na dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci poprzez zaproszenia do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, spółką macierzystą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym połączeniu z jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej obsługiwanej przez kontrolera, w której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie żądana aby pobrać wyświetlacz odpowiedniego komponentu Facebooka.

Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas tej procedury technicznej Facebook ma świadomość, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła określoną podstronę naszej witryny.

Jeśli temat danych jest jednocześnie powiązany na Facebooku, Facebook wykryje wszystkie połączenia z naszą witryną przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas pobytu na naszej stronie - ta konkretna podstrona witryny została odwiedzona przez osobę zainteresowaną. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook podmiotu danych. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Facebook zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, wyśle ​​komentarz, Facebook dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku użytkownika i zapisze dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebook, informacje o wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, ilekroć osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie połączona z Facebookiem w okresie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent na Facebooku, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Facebooka nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wykonaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebook, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono opcje konfiguracji oferowane przez Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne opcje konfiguracji, które pozwalają wyeliminować transmisję danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania przesyłania danych do Facebooka.

12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania odwiedzających witrynę. Usługa analityki internetowej gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której osoba przyjechała (tzw. Polecający), które podstrony odwiedzono lub jak często i jak długo przeglądano podstronę. Analityka internetowa służy przede wszystkim do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy w Internecie.
Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analizy sieci za pomocą Google Analytics kontroler używa „_gat. _anonymizeIp ”. Dzięki tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i staje się anonimowy podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. Dzięki ustawieniom plików cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. W przypadku każdego połączenia do jednej z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez kontrolera, w której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie wyśle ​​dane za pośrednictwem komponentu Google Analytics do reklam internetowych i rozliczania prowizji dla Google. W trakcie tej procedury technicznej firma Google zdobywa wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do zawarcia umów prowizyjnych .

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin na naszej stronie przez podmiot danych. Podczas każdej wizyty na naszej stronie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie, które są już używane przez Google Analytics, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, które jest związane z korzystaniem z tej witryny, a także przetwarzaniem tych danych przez Google i możliwością zapobiegania takim. Aby to zrobić, uczestnik danych musi pobrać dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadnych danych i informacji o wizytach w witrynie nie można przesyłać do Google Analytics. Instalowanie dodatków do przeglądarki jest uważane przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie następnie usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, uczestnik danych musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub przez inną osobę, która jest przypisana do jego kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest przeprowadzenie ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatków do przeglądarki.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można uzyskać na stronie https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/ oraz na stronie http://www.google.com/analytics/ warunki / us. HTML. Google Analytics wyjaśniono w poniższym linku https://www.google.com/analytics/.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Instagrama
Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Stany Zjednoczone.
Przy każdym połączeniu z jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontrolera, w której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie widoku odpowiedniego komponentu Instagram na Instagramie. Podczas tej procedury technicznej Instagram dowiaduje się, która konkretna podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli temat danych jest jednocześnie powiązany na Instagramie, Instagram wykrywa wszystkie połączenia do naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszej witryny była odwiedzana przez osobę zainteresowaną. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych z naszą witryną, Instagram dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram i zapisze dane osobowe.
Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że użytkownik danych odwiedzanych na naszej stronie internetowej, o ile osoba, której dane dotyczą, jest połączona z Instagramem w momencie połączenia z naszą witryną. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Instagrama nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się z konta na Instagramie przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Jetpack dla WordPress
Na tej stronie kontroler zintegrował Jetpack. Jetpack to wtyczka WordPress, która zapewnia dodatkowe funkcje dla operatora strony internetowej opartej na WordPress. Jetpack pozwala operatorowi strony między innymi na przegląd odwiedzających stronę. Podczas przeglądania powiązanych publikacji i publikacji lub możliwości udostępniania treści na stronie można również zwiększyć liczbę odwiedzających. Ponadto funkcje zabezpieczeń są zintegrowane z Jetpack, więc strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami siłowymi. Jetpack optymalizuje i przyspiesza ładowanie zdjęć na stronie internetowej.
Operatorem wtyczek Jetpack dla WordPress jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. Firma operująca korzysta z technologii śledzenia opracowanej przez Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.

Jetpack ustawia plik cookie w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Definicja plików cookie wyjaśniono powyżej. W przypadku każdego połączenia do jednej z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez kontroler, w której zintegrowano komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona o przesłanie danych za pośrednictwem Komponent Jetpack do celów analizy dla Automattic. W trakcie tej procedury technicznej Automattic otrzymuje dane, które służą do tworzenia przeglądu wizyt na stronie. Uzyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która ma dostęp do strony internetowej administratora i jest analizowana w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pomocą komponentu Jetpack nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniej uzyskania osobnej wyraźnej zgody od osoby, której dane dotyczą. Dane te są również wysyłane do zawiadomienia Quantcast. Quantcast używa danych do tych samych celów, co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, przez Automattic / Quantcast. Ponadto pliki cookie już używane przez Automattic / Quantcast można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej generowanych przez cookie Jetpack, a także przetwarzaniu tych danych przez Automattic / Quantcast i możliwości wyłączenia któregokolwiek z nich. Kostka do gry. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk „rezygnacja” na linku https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia cookie rezygnacji. Ustawiony w tym celu plik cookie rezygnacji jest umieszczany w systemie informatycznym wykorzystywanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte w systemie osób, których dane dotyczą, uczestnik danych musi ponownie uzyskać dostęp do linku i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak po ustawieniu pliku cookie rezygnacji istnieje możliwość, że strony kontrolera przestaną być używane przez daną osobę.
Obowiązujące przepisy Automattic dotyczące ochrony danych można uzyskać na stronie https://automattic.com/privacy/. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Quantcast są dostępne na stronie https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera
Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna usługa mikroblogowania, publicznie dostępna, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane „tweety”, na przykład krótkie wiadomości, ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, także tych, którzy nie są połączeni z Twitterem. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwatorom danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.
W przypadku każdego połączenia do jednej z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez kontroler, w której zintegrowano komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona o pobierz widok odpowiedniego komponentu Twitter z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Podczas tej procedury technicznej Twitter dowiaduje się, która konkretna podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę zainteresowaną. Celem integracji komponentu Twitter jest przekazanie treści tej witryny, aby umożliwić naszym użytkownikom prezentowanie tej strony w cyfrowym świecie i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli temat danych jest jednocześnie powiązany na Twitterze, Twitter wykrywa wszystkie połączenia z naszą witryną przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej witryny była odwiedzona przez osobę zainteresowaną. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twitter i powiązane z odpowiednim kontem Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą witryną, Twitter przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobowe.
Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, które osoba, której dane dotyczą, odwiedził naszą stronę internetową, o ile dana osoba jest połączona z Twitterem w momencie połączenia z naszą witryną. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Twittera nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może ona temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed nawiązaniem połączenia z naszą witryną.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Twitterze można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube
Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia edytorom wideo bezpłatne konfigurowanie klipów wideo i innych użytkowników, a także oferuje bezpłatne przeglądanie, recenzowanie i komentowanie ich. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp do pełnych filmów i transmisji telewizyjnych, a także teledysków, przyczep i filmów wykonanych przez użytkowników portalu internetowego.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku każdego połączenia do jednej z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez kontrolera, w której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobierz widok odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google zdobywają wiedzę o tym, która konkretna podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest połączona z YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdej rozmowie podstronę zawierającą film z YouTube, której konkretna podstrona w naszej witrynie była odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google będą otrzymywać za pośrednictwem komponentu YouTube informacje, które osoba, której dane dotyczą, odwiedził naszą stronę internetową, jeśli temat danych w momencie połączenia z naszą witryną jest powiązany z YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, można zapobiec dostawie, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed nawiązaniem połączenia z naszą witryną.

Klauzule ochrony danych YouTube, dostępne na stronie https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

17. Podstawa prawna przetwarzania
Sztuka. 6 (1) lit. RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład wtedy, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. To nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, ponieważ w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 (1) lit. d RODO.

Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania nieobjętych żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do zgodnych z prawem celów realizowanych przez naszą firmę lub osobę trzecią, chyba że takie interesy są niwelowane przez podstawowe interesy lub prawa i wolności podmiot danych wymagający ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47, zdanie 2 RODO).

18. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią
Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 fGDPR, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

19. Okres przechowywania danych osobowych
Kryterium zastosowanym do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni prawny okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy.

20. Podanie danych osobowych jako wymóg prawny lub umowny; Niezbędny wymóg zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych.

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (na przykład przepisy podatkowe) lub może również wynikać z klauzul umownych (na przykład informacji o kontrahentu).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy, w której osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które musimy dalej przetwarzać. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niedostępność danych osobowych spowodowałaby niemożność zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą.

Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje braku dostarczenia personelu. Kostka do gry.

21. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z profili decyzyjnych ani profili automatycznych.

Willa Baleira Porto Santo

Porto Santo Resort

Ośrodek Vila Baleira
Porto Santo
Willa Baleira Funchal

Funchal Hotel

Vila Baleira
Fasada Vila Baleira Funchal
Porto Santo

Wyspa Porto Santo

Willa Baleira Porto Santo
Hotel Vila Baleira Funchal

Wyspa Madery

Willa Baleira Funchal
Porto Santo

Wyspa Porto Santo

Apartamenty Vila Baleira